Giới thiệu

Sự hình thành và phát triển

Hanoi Group luôn chú trọng đầu tư chất xám và chiều sâu trong các lĩnh vực như đô thị, y tế, giáo dục, xây dựng đội ngũ phát triển và đặc biệt hướng đến sự kế thừa.
Read more

Cơ cấu tổ chức quản lý

“Những giá trị đầu tư cốt lõi là chìa khóa để Hanoi Group tiến tới thành công!“ Hanoi Group luôn chú trọng đầu tư chất xám và chiều sâu trong các lĩnh vực như đô thị, y tế, giáo dục, xây dựng đội ngũ phát triển và đặc biệt hướng đến sự kế thừa.
Read more
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA