Giới thiệu

Hanoi Group

Sự hình thành và phát triển

Hanoi Group

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Nguồn lực tài chính của Hanoi Group chính là sự quản lí vốn, điều tiết vốn một cách hiệu quả cho các công ty thành viên. Trọng tâm hướng đến là sự thịnh vượng của doanh nghiệp, đồng thời mang lại những giá trị tốt đẹp phục vụ xã hội, cộng đồng.

Hanoi Group quan tâm tới phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu. Tất cả sự đầu tư và phát triển nguồn lực con người nhằm hướng đến mục đích thực hiện hiệu quả cho lĩnh vực đầu tư. Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng đội ngũ nhân viên trẻ, không những kế thừa những tinh hoa Hanoi Group, mà còn phát huy những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp bằng tài năng và nhiệt huyết của mình, giúp Hanoi Group ngày càng lớn mạnh.

Hanoi Group

Cơ cấu tổ chức quản lý

 • Hội đồng quản trị Công ty
 • Ban kiểm soát
 • Tổng Giám đốc điều hành
 • Các Phó Tổng Giám đốc/ Trưởng các Ban nghiệp vụ
 • Văn phòng Tổng hợp
 • Ban Tài chính/Kế Toán
 • Ban Pháp chế
 • Ban Đầu tư
 • Các Ban Dự án
 • Công ty Cổ phần Địa ốc Hà Nội
 • Công ty Cổ phần Handic
 • Công ty TNHH MTV HiCorp
 • Công ty TNHH MTV Handic
 • Công ty Cổ phần HIDC
 • Công ty TNHH MTV ICH
 • Công ty TNHH MTV HIDC
 • Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Thuế Việt
 • Công ty Luật TNHH HA.LAW
 • Công ty TNHH Sudatta Viet Nam
 • Công ty TNHH HiBid Viet Nam
 • Công ty TNHH MTV HiPress
 • Công ty Cổ phần HiFund Viet Nam
 • Công ty Cổ phần HiMed Viet Nam
 • Công ty Cổ phần HiWise Viet Nam
 • Công ty Cổ phần HiHomes Viet Nam
 • Công ty Cổ phần HiLink Viet Nam
 • info@example.com
 • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA