Cơ cấu tổ chức quản lý

 1. Bộ máy quản lý Công ty bao gồm:
  Hội đồng quản trị Công ty
  Ban kiểm soát
  Tổng Giám đốc điều hành
  Các Phó Tổng Giám đốc/ Trưởng các Ban nghiệp vụ
 2. Ban nghiệp vụ:
  Văn phòng Tổng hợp
  Ban Tài chính/Kế Toán
  Ban Pháp chế
  Ban Đầu tư
  Các Ban Dự án
 3. Công ty con:
  Công ty Cổ phần Địa ốc Hà Nội
  Công ty Cổ phần Handic
  Công ty TNHH MTV HiCorp
  Công ty TNHH MTV Handic
  Công ty Cổ phần HIDC
  Công ty TNHH MTV ICH
  Công ty TNHH MTV HIDC
  Công ty liên kết:
  Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Thuế Việt
  Công ty Luật TNHH HA.LAW
  Công ty TNHH Sudatta Viet Nam
  Công ty TNHH HiBid Viet Nam
  Công ty TNHH MTV HiPress
  Công ty Cổ phần HiFund Viet Nam
  Công ty Cổ phần HiMed Viet Nam
  Công ty Cổ phần HiWise Viet Nam
  Công ty Cổ phần HiHomes Viet Nam
  Công ty Cổ phần HiLink Viet Nam

 • info@example.com
 • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA