Viha Building

Vihabuilding
Vietnam

Viha
Building

Tên dự án: CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ VIHA BUILDING
Địa điểm: Số 10 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  • CLIENT: Deofi Company.
  • SCALE: 2540 KM2
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA